สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Department of Agricultural Extension
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนรายบุคคล
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียงน้ำใส ไปขึ้นเข้าไหว้พระ สู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ.........
นายขุนทอง  วิเท่ห์
นายพงษ์สวัสดิ์  พลประเสริฐ
นายคมกฤช  ศรีอาจ
นายวิเชียร  ราคายิ่ง
นางสาวสุพรรษา  จันโสภา
Web Page Maker, create your own web pages.