สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Department of Agricultural Extension
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนรายบุคคล
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียงน้ำใส ไปขึ้นเข้าไหว้พระ สู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ.........
นายขุนทอง  วิเท่ห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ
นายคมกฤช  ศรีอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ปฏิบัติงาน
นายวิเชียร  ราคายิ่ง
เจ้าพนักงานการเกษตร  ชำนาญงาน
นางสุพรรษา  จันโสภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ปฏิบัติงาน
นายสุจิระ  สอนสุภาพ
เกษตรอำเภอนาวัง