แผนปฏิบัติงานประจำเดือนรายบุคคล
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียงน้ำใส ไปขึ้นเข้าไหว้พระ สู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ.........
นายเสนีย์  ฤทธิสุนทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอนาวัง
นายขุนทอง  วิเท่ห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ
นายคมกฤช  ศรีอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ปฏิบัติงาน
นางสุพรรษา  จันโสภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ปฏิบัติงาน