สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Department of Agricultural Extension
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนรายบุคคล
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียงน้ำใส ไปขึ้นเข้าไหว้พระ สู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ.........
นายขุนทอง  วิเท่ห์
นายพงษ์สวัสดิ์  พลประเสริฐ
นายคมกฤช  ศรีอาจ
นายวิเชียร  ราคายิ่ง
นางสาวสุพรรษา  จันโสภา